Skip to content

Javna nabava

Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: Parkovi d.o.o. Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

OIB: 72672225843

MBS: 070005121 

Trgovački sud u Varaždinu

Žiro račun:
IBAN: HR0523400091110219944 kod Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb;
IBAN: HR2423600001101741846 kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb;
IBAN: HR3424020061101127896 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Telefon: 042 332 777
Fax: 042 332 787

E-mail: [email protected]
URL: www.parkovi.eu

Odgovorna osoba:

Direktorica: Jelena Sekelj, univ.spec.oec.

Podaci o zaduženoj službi:

Hallerova aleja 8, Varaždin
Broj telefona: 042 332 777
Broj telefaksa: 042 332 787
Internetska adresa: www.parkovi.eu

Kontakt osoba:

Melita Vuković
stručni referent nabave

E-mail: [email protected]

Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave:
Klasa: 406-01/14-05/662
Urbroj: 526-06-01-02-02/2-20-6

Sukob interesa:

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

U tom smislu, Parkovi d.o.o. su u sukobu interesa sa slijedećima:  OPG Bašić Marin, DTTC d.o.o., Varaždin, A. Mihanovića 4, SP CONSULT d.o.o., Varaždin, Anina 2, KNJIGOVODSTVO KAPITAL d.o.o., Varaždin, Anina 2.

Plan nabave:

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.o.o. donose plan nabave za poslovnu godinu te ga ažuriraju prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Parkovi d.o.o. objavljuju na internetskim stranicama Parkova.

STATISTIČKO IZVJEŠĆE:

Tehničke konzultacije:

Parkovi d.o.o., temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Parkovi d.o.o., temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dostupna su u EOJN RH na linku
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora i okvirnih sporazuma u javnoj nabavi:

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.o.o. ažurno vode registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskim stranicama Parkova. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Parkova d.o.o. dostupan je u EOJN RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javna i jednostavna nabava:

Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave objavljuju se na internetskim stranicama Parkova i dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Akti:

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabava radova do 500.000,00 kuna objavljuje se na internetskim stranicama Parkova.

Korisne poveznice:

Skip to content