Skip to content

Stabla

PLANOVI GOSPODARENJA STABLIMA

Svake kalendarske godine izrađuju se operativni planovi održavanja javnih zelenih površina Grada Varaždina i groblja Grada Varaždina, koji uključuju i planove gospodarenja stablima za tu godinu. Ovi operativni planovi temelje se na podacima o posađenim i uklonjenim stablima, zahtjevima građana, katastru, klimatskim uvjetima, štetnicima, tretiranjima, prekopima u blizini stabala te drugim zapažanjima iz prethodnih godina. Osim toga, ovi planovi se prilagođavaju tijekom godine prema potrebama.

Uz operativne planove koji obuhvaćaju sve javne zelene površine, postoje i pojedinačni planovi gospodarenja stablima usmjereni na određena stabla i područja, ovisno o specifičnostima, stupnju zaštite i drugim okolnostima.

IZVJEŠTAJ O GOSPODARENJU STABLIMA U 2023. GODINI

U 2023. godini uklonjeno je ukupno 78 stabala, najčešće zbog štetnika, gljiva truležnica i starosti. Vrste poput breza, javora i smreka bile su najviše pogođene. Uklonjena stabla zamijenjena su sadnjom 113 mladih stabala. Uvijek se sadi više stabala nego što ih se ukloni.

Promjene klime, poput izostanka hladnih zima i toplih, vlažnih uvjeta ljeti, utječu na zdravlje stabala. Uočene su bolesti poput Diplodia pinea i Mycosphaerella pini kod crnih borova te pojava azijske pamučne štitaste uši na likvidambrima i stablima javora negundovac. U šumarstvu se rješenja pronalaze strpljivim praćenjem i istraživanjem. Kao i u medicini, za neka stanja ne postoji lijek, ali dobri rezultati postižu se redovitom brigom i održavanjem stabala.

Izvještaj o gospodarenju stablima u 2023. godini

ZAPOČINJE ZAMJENSKA SADNJA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Sadnja stabala ima izuzetnu važnost u održavanju populacije mladih stabala koja će u budućnosti zamijeniti stara, prezrela ili fiziološki oslabljena stabla pod utjecajem biotskih i/ili abiotskih čimbenika. Općenita praksa je zamijeniti svako posječeno stablo u gradu sadnjom novog stabla na istoj lokaciji ili na drugoj, ovisno o specifičnostima situacije.

Međutim, ponekad nije izvedivo posaditi stablo na istoj lokaciji gdje je posječeno. Na primjer, kada je stablo uklonjeno zbog sušenja ili oslabljenosti uzrokovane pritiskom okolnih stabala, nije moguće provesti zamjensku sadnju na istom mjestu. U takvim slučajevima, novo stablo se sadi na drugoj  raspoloživoj lokaciji.

Pri zamjenskoj sadnji važno je paziti da ne sadimo preveliki broj stabala na ograničenom prostoru. Prekomjerna sadnja može ubrzati rast stabala u visinu, a istovremeno oslabiti druga stabla koja se natječu za resurse, što može dovesti do njihovog brzog odumiranja i narušavanja estetskog izgleda okoliša.

Također je bitno odabrati adekvatne prostore za sadnju kako bi se osigurao neometan rast i razvoj stabala u buduće zdravo odraslo stablo, uz izbjegavanje oštećenja imovine ili opasnosti za ljude.

Opći standardi sadnje na razini Europe propisuju smjernice koje se preporučuju tijekom izvođenja radova sadnje. Primjerice, Europski standardi za sadnju (European Tree Planting Standard) definirani od strane Europskog vijeća za arborikulturu (European Arboricultural Council – EAC) pružaju smjernice koje se primjenjuju u praksi.

Iz svega navedenog proizlazi da se sadnja ne može uvijek provesti prema željama građana. Osim želja građana, pri odabiru lokacija i vrsta stabala za sadnju uzimaju se u obzir raspoložive dimenzije prostora kako bi se osigurao neometan razvoj stabala u budućnosti te estetski aspekt odabira vrsta stabala u prostoru.

Za početak 2024. godine planiramo zamjensku sadnju ukupno 36 sadnica prema sljedećem rasporedu:

Sadnja zamjenskih stabala na javnim površinama grada Varaždina

Projektom „Varaždin pod krošnjama“  predviđena je dodatna sadnja preko 1000 sadnica drvenastog zelenila na javnim površinama Varaždina, što nije obuhvaćeno Programom održavanja javnih zelenih površina kojeg izvršavaju Parkovi, već je zaseban projekt.

KAKO SE BRINEMO O GRADSKIM STABLIMA

Stabla igraju ključnu ulogu u povijesti našeg grada. Parkovi nastavljaju tradiciju brige o gradskom zelenilu, koristeći stručne radnike, certificirane arboriste i suvremene metode dijagnostike. Edukacija zaposlenika prati najnovije smjernice u arborikulturi.

U rješavanju problema sa stablima pristupamo procesno i interdisciplinarno, koristeći znanstvena istraživanja i primjere dobre prakse. Dugoročno očuvanje starih stabala ključno je za ekološku ravnotežu.

Stabla imaju važnu ulogu u našem gradu kroz povijest. Čak tri godine prije Beča i trideset četiri prije Zagreba, Varaždin je dobio svog prvog vrtlara. Komunalno poduzeće Parkovi d.o.o. baštini i nastavlja tradiciju stručne brige o gradskom zelenilu, koje se u Varaždinu proteže od kraja 18. stoljeća i od samih početaka, najvećim dijelom, korespondira s europskim tendencijama u uređenju i njezi zelenila.

Parkovi, koji temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima održavaju javne zelene površine i groblja, imenovali su odgovornu osobu za stabla u Varaždinu. Ona je magistra inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša koja nadzire izvođenje svih procesa koji se odnose na stabla.

Njegu stabala u Parkovima provode zaposlenici koji posjeduju certifikate ETW (European Trewe Worker) i VTA (Visual Tree Assessement), kao i zaposlenici educirani prema najnovijim Europskim smjernicama za orezivanje (European Tree Pruning Standard). Za 2024. godinu u Planu edukacija Parkova je edukacija zaposlenika koji rade na sadnji stabala za rad prema EAS 03:2022 – European Tree Planting Standard.

Također, predstavnici Parkova redovito su prisutni na konferencijama, okruglim stolovima, stručnim skupovima i usavršavanjima kako bi pratili najnovija dostignuća na tom području.

Rješavanju složenih problema sa stablima pristupamo procesno i interdisciplinarno, konzistentno istražimo problem, dijagnosticiramo i tražimo primjerena rješenja, pratimo znanstvena istraživanja i primjere dobre prakse. Sve to koristimo kako bi stabla u gradu Varaždinu bila zdrava i što dužeg životnog vijeka. Svoje znanje i iskustvo rado prenosimo i drugim gradovima.

Naš grad ima veliki broj starih stabala koja postepeno gubimo. Cilj svih naših planova sadnje je da gubitak starih stabala ne ide brže nego sadnja novih, te smo ulagali i u nove gradske parkove. Stabla uklanjamo isključivo iz opravdanih razloga na temelju procjena stručnih službi.

Pratimo karakteristike i promjene na stablima u Varaždinu kako bismo ih na vrijeme zaštitili i održali zdravima te donosili bolje odluke o budućim sadnjama stabala koja će se moći nositi s klimatskim promjenama u budućnosti.

Dugotrajna prisutnost starih stabla ključni je čimbenik ekološke ravnoteže u Varaždinu. Raznim aktivnostima podižemo svijest javnosti o važnosti očuvanja svih starih stabala u gradu, s jasnom porukom da bez njih ne bi bilo moguće održavanje kvalitetnog života i bioraznolikosti u urbanom okruženju.

Više od broja novozasađenih stabala bitno nam zasaditi ona koja će pravilno rasti i razvijati se te doživjeti starost.

Uspostavili smo postupke i procedure za ispravnu njegu i rad sa stablima, sastavni dio kojih su i Europski standardi u arborikulturi (European Arboricultural Standards). Kod donošenja odluka o stablima u obzir uzimamo i njihove ekološke benefite i stanišne funkcije.

U 2024. godini donosimo Strategiju za planiranje i upravljanje stablima grada Varaždina, prvi u Hrvatskoj.

KATASTAR STABALA

Unos stabala u katastar je važan za strateško planiranje zelene infrastrukture. Podaci uključuju dendrometrijske podatke (promjer debla, visina stabla, promjer krošnje i sl.), zdravstvene, ekološke, kao i informacije o stabilnosti stabala te fotografije. Do sada su u katastar unijeti podaci o stablima s Gradskog groblja te o oko 1000 stabala s užeg centra grada.  U 2024. planiramo unijeti dodatnih 2000 stabala.

STABLO KAO DAR

Akcija “Jer volimo zeleno” pokrenuta 2019. godine  omogućuje građanima odabir stabla, lokacije i posvetu. Drvo s posvetom vama posebnoj osobi ili cilju ostaje trajni simbol i poklon s dubokim ekološkim značenjem.

Ako želite posaditi stablo kao dar,  javite nam se na [email protected] ili 042 332 777 za odabir sadnice i lokacije.

ZAŠTITA STABALA KROZ GRADSKE AKTE

Odlukom o komunalnom redu Grada Varaždina regulirano je postupanje na javnim zelenim površinama radi zaštite stabala. Zabranjeno je rezanje, rušenje, prekopavanje, postavljanje objekata i druge aktivnosti bez odobrenja.

Zabranjeno je osobito:

 1. rezati grane i vrhove, rušiti i uklanjati drveće, te vaditi panjeve;
 2. prekopavati javne zelene površine;
 3. rekonstruirati postojeće i graditi nove javne zelene površine ako posebnim propisom nije drugačije određeno;
 4. postavljati bilo kakve objekte, uređaje, naprave, reklamne panoe i slično;
 5. odlagati građevni materijal;
 6. kampirati;
 7. sakupljati plodove, grane i lišće;
 8. uklanjati suha stabla;
 9. skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, vaditi cvjetne i travnate busenove, te kidati grane s grmlja i drveća;
 10. skupljati i odnositi suho granje, kore i lišće.

Radi zaštite javne zelene površine osobito se zabranjuje:

 1. guliti koru sa stabala, rezati, zasijecati, zarezivati, savijati, kidati, zabadati noževe, zabijati čavle, stavljati plakate i slično, bušiti, gaziti, te na drugi način oštećivati ili onečišćavati drveće, grmlje i živice;
 2. brati nasade i plodove zakonom zaštićenog bilja;
 3. uništavati travnjake, iskopavati i odnositi zemlju, humus i bilje;
 4. bacati otpad, piljevinu, pepeo, odrezano šiblje, grane i paliti;
 5. oštećivati i izvaljivati stabla i grmlje, oštećivati stabla raznim materijalom prigodom gradnje, iskrcaja i dopreme građevnog materijala, drva, ugljena i drugoga, zabijati oplate i upirati u deblo;
 6. oštećivati opremu (ograde, klupe, ogradne stupiće i žicu, stolove, uređaje za rekreaciju, sprave za dječju igru, hranilišta, vodove, sanitarne uređaje, javnu rasvjetu, košare za otpatke i fontane), prljati i zagađivati;
 7. puštati otpadne vode, kiselinu, motorna ulja i gnojnice i svako zagađivanje;
 8. voziti, zaustavljati i parkirati sva prijevozna sredstva, osim onih koji održavaju javne zelene površine;
 9. ložiti vatru i potpaljivati stabla;
 10. iskrcavati, uskladištavati razni materijal (ogrjevno drvo, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično);
 11. bacati otpatke i druge predmete u bazene i fontane;
 12. oštećivanje ograde oko uređenih zelenih površina i dječjih igrališta;
 13. obavljati druge radnje koje bi devastirale javne zelene površine.

 ZAHTJEVI GRAĐANA ZA KORIŠTENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Zahtjevi građana koji se odnose na eventualno korištenje javnih zelenih površina te za možebitno vršenje radova na i uz zelene površine i slično dostavljaju se Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina koji izdaje odgovarajuće suglasnosti ili uskraćuje iste.

PRITUŽBE GRAĐANA NA STANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pritužbe građana na stanje zelenih površina odnosno posredno na rad isporučitelja komunalne usluge dostavljaju se Odjeku za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo na e-mail [email protected]

Pritužbe se mogu dostaviti i direktno u Parkove na adresu: Parkovi d.o.o., Hallerova aleja 8, 42 000 Varaždin ili na  email: [email protected].

ZAHTJEVI GRAĐANA ZA UKLANJANJE, OREZIVANJE I SADNJU STABALA NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA VAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Radi očuvanja fonda stabala i zbog izrazitog ekološkog značenja stabala, svaka inicijativa za uklanjanje, orezivanje i sadnju stabala na javnim zelenim površinama, a koje nije obuhvaćeno programima održavanja komunalne infrastrukture,  prolazi odgovarajući postupak.

Zainteresirana pravna ili fizička osoba Parkovima d.o.o. podnosi zahtjev za uklanjanje, orezivanje ili sadnju stabla na javnoj zelenoj površini na za to propisanom obrascu. Zahtjev se podnosi na adresu: Parkovi d.o.o., Hallerova aleja 8, 42 000 Varaždin ili na  email: [email protected]. Zahtjev se može uputiti i telefonski na broj 042 332 760.

Na temelju tog zahtjeva stručne službe Parkova provode očevid kako bi se utvrdile relevantne činjenice potrebne za donošenje konačne odluke. U slučaju odlučivanja o sječi ili orezivanju, provodi se i VTA (vizualna prosudba stabala) koju provodi magistra inženjerka urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša.

U slučaju da se zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama odobri da na javnoj zelenoj površini sade stabla, tada će stručne službe Parkova precizirati vrstu biljke i njezine karakteristike, moguću lokaciju sadnje, vrijeme provedbe te sadnje. Takva sadnja vrši se isključivo prema europskim smjernicama (European Tree Planting Standard) i uz nadzor Parkova.

U slučaju da su zahtjevi za uklanjanje ili orezivanje stabala od strane Parkova prihvaćeni kao opravdani, tada će navedene radnje odraditi Parkovi.

Skip to content