Skip to content

Politika privatnosti

Opća načela

Ova Politika privatnosti opisuje i pruža informacije na koji način Pakovi d.o.o. Varaždin (dalje u tekstu: Parkovi) obrađuju vaše osobne podatke kao Voditelj obrade.

Parkovi d.o.o  su društvo koje osiguravaju kvalitetne komunalne usluge poštujući načela komunalnog gospodarstva, štiteći okoliš i javni interes, te vodeći brigu o zadovoljstvu zaposlenika i poslovnih partnera. U tržišnim djelatnostima težimo biti pouzdan partner koji svojim kupcima pruža konkurentnu uslugu i proizvod.

Kao voditelj obrade osobnih podataka, štitimo vašu privatnost i obrađujemo samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo poštujući sve relevantne propise te primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđene Uredbom, na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnoga gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

U vezi zaštite osobnih podataka, poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

Upravljamo svojim informacijskim sustavom u skladu s primjenjivim standardima, a korisnike redovito educiramo i informiramo o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu.

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva).

Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Parkova i izvršitelja obrade koji u ime Parkova obrađuju osobne podatke.

Zaštita vaše privatnosti je naš prioritet, molimo vas da ovu Politiku privatnosti pažljivo pročitate.

Politiku privatnosti napisali smo kako bismo vam na jednostavan i razumljiv način objasnili kako obrađujemo vaše osobne podatke, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka vama kao ispitaniku pružamo informacije o identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Svrha obrade osobnih podataka

 • realizacije ugovornog odnosa i ispunjenje obveza iz poslovnog odnosa i ostalih potreba koje proizlaze iz njega
 • realizacije prava iz sudjelovanja u nagradnoj igri i promocija
 • vođenja grobnih očevidnika sukladno Zakonu o grobljima
 • zaštite i osiguranje imovine, operativnih površina i objekata Parkova d.o.o. i stranaka Parkova, Grada Varaždina, aerodroma Varaždin i imovine vlasnika nadgrobnih uređaja i korisnika groblja na Gradskom groblju u Varaždinu, sigurnosti i zaštite života i zdravlja ljudi na groblju, sprečavanja protupravnih radnji, protuprepadnog i protusabotažnog djelovanja te utvrđivanja odgovornosti prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema Parkovima
 • ostvarivanja prava iz polica osiguranja
 • sudjelovanja u sudskim postupcima
 • provođenja sigurne provjere autentičnosti kupaca koji pristupaju Internet stranici parkovi.eu
 • omogućavanja korisniku pristup internetskim stranicama parkovi.eu i njihovim funkcionalnostima
 • preveniranja zloupotrebe računa i provođenja sigurne provjere autentičnosti kupaca koji pristupaju internet stranicama parkovi.eu
 • obrađivanja narudžbe koju je korisnik napravio na Internet stranicama parkovi.eu
 • isporuke narudžbe kupcu
 • komunikacije s kupcem
 • dostave dokaza za isporučenu robu, radove i usluge
 • organiziranja plaćanja za naručeno te kreiranja i dostave računa
 • kontaktiranja korisnika vezano uz korisnički upit ili narudžbu
 • eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

 

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće:

 • identifikacijski podaci: OIB, ime i prezime, broj osobne iskaznice
 • kontakt podaci: adresa, broj telefona, elektronička adresa (e-mail)
 • ostali podaci neophodni za realizaciju ugovorne obveze: datum rođenja, broj tekućeg računa, broj IBAN računa
 • registarski broj vozila
 • ostali podaci: zanimanje, fotografije, video snimke, ostali osobni podaci.

Obrada osobnih podataka je zakonita, a temelji se na slijedećem:

 • Vaše osobne podatke obrađujemo kada ste nam dali za to privolu u jednu ili više posebnih svrha
 • napominjemo da davanjem privole ne utječete na ispunjenje ili izvršenje ugovora
 • Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u svrhu izvršavanja ugovora s vama ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora:
 • za potrebe sklapanja ugovora
 • za potrebe realizacije ugovornog odnosa i ispunjenje obveza iz ugovornog odnosa
 • radi eventualni pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora
 • Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše pravne obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj:
 • osobni podaci potrebni su za izdavanje računa temeljem Zakona o računovodstvu ali i za kontaktiranje kupca u svrhu naplate potraživanja i za naplatu potraživanja temeljem Zakona o obveznim odnosima, Zakona o računovodstvu, Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o porezu na dobit i ostalim povezanim zakonima i propisima
 • obrada je nužna za vođenje grobnog očevidnika, a isti je Uprava groblja dužna voditi sukladno Zakonu o grobljima i Odluci o grobljima.
 • obrada je nužna za izvršenje naših obveza koje imamo prema Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o pravo na pristup informacijama, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o grobljima, Odluci o grobljima i slično
 •   obrada je nužna temeljem Pravilnika o priređivanju igara na sreću
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Vlade Republike Hrvatske propisuje kriterije, mjerila i postupke koji se provode kod davanja donacija i sponzorstava
 • obrada kod zahtjeva za naknadom štete provodi se temeljem i u skladu s Zakonom o osiguranju i Zakonom o obveznim odnosima
 • Neke osobne podatke obrađujemo i za potrebe legitimnog interesa Parkova:
 • postoji legitiman interes za prikupljanje i obradu osobnih podataka putem videonadzora u svrhu zaštite i osiguranja imovine, operativnih površina i objekata Parkova d.o.o. i imovine stranaka Parkova d.o.o., aerodroma Varaždin, sigurnosti i zaštite života i zdravlja ljudi na prostorima Parkova d.o.o. sprečavanja protupravnih radnji, protuprepadnog i protusabotažnog djelovanja te utvrđivanja odgovornosti prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema Parkovima.

Obrada vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu.

 • postoji legitiman interes za prikupljanje i obradu podataka registarskih oznaka vozila stranaka i radnika koji ulaze u poslovne prostorije Parkova

Izvor osobnih podataka

Većinu vaših osobnih podataka dobili smo od vas. Ipak, obrađujemo i  vaše osobne podatke koji su potrebni za prethodno navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od vas, a koje smo dobili od drugih društava, nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, poslovnih partnera i slično.

Primatelji osobnih podataka

Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Parkova i ovlaštene osobe kod izvršitelja obrade koji u ime Parkova obrađuju osobne podatke.

Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za potrebe Parkova na temelju naših izričitih uputa, putem sklopljenih ugovora i uz obvezu poštivanja Sigurnosne politike informacijskog sustava Parkova.

Obvezujemo se čuvati vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada smo zakonski dužni dostavljati te podatke.

 

Sigurnost obrade

Štitimo vašu privatnost i obrađujemo samo one osobne podatke koji su nam nužni i koji su pribavljeni u sklopu naših poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

 • izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora  
 • zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:
 • vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
 • otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
 • zaštita osoba i imovine
 • odgovaranje na vaše upite i komentare  
 • nužnog poštivanja zakonskih obveza
 • obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Parkovi će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

 

Prijenos osobnih podataka u zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europskog gospodarskog prostora

Vaši osobni podaci se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP).

U sklopu naših obrada vaših osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje van područja Europske unije.

Prava ispitanika

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja Ispitanik može ostvariti.

Vaša su prava na temelju Opće odredbe:

 • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Parkovi vam osiguravaju kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;
 • pravo na ispravak – ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,
  • ako ste uložili prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima;
 • pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte: Parkovi d.o.o. Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin, telefon: 042 332 780, te e-mail: [email protected]. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, [email protected]) ili nadzornom tijelu unutar EU;
 • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: [email protected];
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.

KLJUČNE INFORMACIJE
 
VODITELJ OBRADE:

Parkovi d.o.o., Hallerova aleja 8, Varaždin

Tel.:  +385(42) 332 777
Fax.: +385(42) 332 787
E-mail: [email protected]

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin

Tel.: +385(42) 332 780
Fax.: +385(42) 332 787
E-mail: [email protected]

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta biti ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Izmjene Politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno.

O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Skip to content