Skip to content

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 26/03; 82/04; 38/09; 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13).
 • Odluka o grobljima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 1/99)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 8/08)
 • Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 2/06)
 • Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o grobljima (Narodne novine 50/12)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99)
 • Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine 36/15)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba s položenim ispitom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti (Narodne novine 134/15)
 • Zakon o kemikalijama (Narodne novine 18/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne novine 99/13).
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (Narodne novine 99/13).
 • Zakon o otrovima (Narodne novine 27/99, 37/99, 55/99).
 • Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13).
 • Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (Narodne novine 135/08, 73/10, 55/12).
 • Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine  80/13).
 • Zakon o vodama (Narodne novine 153/09; 63/11, 130/11, 56/13).
 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13).
 • Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine 130/11).
 • Pravilnik o registru onečišćenja okoliša (Narodne novine 35/08).
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine 64/08; ; 67/09).
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša (Narodne novine 82/99; 86/99; 12/01).
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš (Narodne novine 46/02).
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (Narodne novine 46/02).
 • Deklaracija o zaštiti okoliša u RH (Narodne novine 34/92).
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (Narodne novine 68/08).
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13).
 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine 50/05; 39/09).
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine 97/05; 115/05; 81/08; 31/09; 156/09; 38/10; 10/11; 81/11; 126/11; 38/13; 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07; 111/07).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 133/06; 31/09; 156/09, 156/09, 45/12, 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06; 121/08; 31/09; 156/09; 91/11, 45/12, 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine 74/07; 133/08; 31/09; 156/09, 143/12, 86/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 136/06; 31/09; 156/09, 53/12; 86/13; 91/13).
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 40/06; 31/09; 156/09; 111/11, 86/13).
 • Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine 70/05, 80/13).
 • Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (Narodne novine 80/13).
 • Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (Narodne novine 81/13).
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12).
 • Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (Narodne novine 39/06).
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodne novine 39/06).
 • Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (Narodne novine 114/02, 29/05).
 • Pravilnik o izradi procjene opasnosti (Narodne novine 48/97, 114/02, 126/03, 144/09).
 • Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (Narodne novine 47/02).
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka za zaštitu na radu (Narodne novine 114/02, 126/03).
 • Zakon o listi profesionalnih bolesti (Narodne novine 162/98, 107/07).
 • Zakon o inspekciji rada (Narodne novine 59/96, 94/96).
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta ( Narodne novine 42/05).
 • Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Narodne novine 6/84, 42/05, 113/06).
 • Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Narodne novine 29/05).
 • Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika na siguran način (Narodne novine 114/02, 126/03).
 • Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine 32/03).
 • Pravilnik o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržajima i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (Narodne novine 127/98, 114/02, 126/03).
 • Pravilnik o poslovima na kojima ne smiju raditi žene (Narodne novine 44/96).
 • Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (Narodne novine 135/08, 73/10, 55/12).
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 74/11, 80/13).
 • Pravilnik o utrvđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (Narodne novine 80/13).
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine 82/13).
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10).
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (Narodne novine 101/11, 74/13).
 • Nacionalna strategija zaštite od požara za razdoblje od 2013. do 2022. godine (Narodne novine 68/13).
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prijevozu motornim vozilima (urednički pročišćeni tekst Narodne novine 59/96 i SL list.br. 55/1965).
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta, (Narodne novine 49/86).
 • Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice (SL 65/91).
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (Narodne novine 56/83).
 • Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine 05/84).
 • Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđu za rad (SL 18/91).
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine 01/11, 153/11, 51/12, 126/12, 147/12, 38/13, 67/13).
 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/98; 8/98; 113/00; 124/00; 28/01; 41/01; 55/01,76/10,85/10).
 • Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 119/93, 34/99; 121/99; 52/00; 118/03; 107/07; 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13).
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11).
 • Ovršni zakon (Narodne novine 112/12, 25/13).
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine 120/05, 102/07).
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).
 • Zakon o parničnom postupku (Narodne novine 53/91, 91/92; 28/93; 112/99; 88/01; 117/03; 84/08; 123/08, 57/11, 148/11, 25/13).
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine 91/96, 100/04, 107/07,152/08, 126/10, 55/13, 60/13).
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13).
 • Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Narodne novine 8/11, 114/12).
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 129/05, 9/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13).
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine  47/09).
 • Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 116/03, 82/08).
 • Uredba o uredu za ravnopravnost spolova (Narodne novine 39/12).
 • Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova (Narodne novine 114/06).
 • Zakon o porezu na dobit (Narodne novine 127/00, 163/03; 117/04; 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13).
 • Opći porezni zakon (Narodne novine 86/01, 127/02; 150/02; 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13).
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13).
 • Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (Narodne novine 79/13, 85/13).
 • Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine 102/98, 127/00; 59/01; 109/01; 147/02; 117/03, 30/04, 177/04; 92/05; 79/07; 35/08, 40/10, 121/10,130/10, 139/10, 61/11, 114/11, 76/12, 112/13, 133/13).
 • Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 109/93, 95/94; 25/95; 52/95; 127/00; 150/02; 163/03; 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13).
 • Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 95/05, 96/06; 68/07; 146/08; 2/09; 9/09; 146/09, 123/10,137/11, 22/12, 144/12, 79/13).
 • Zakon o kamatama (Narodne novine 94/04, 35/05).
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine 133/12).
 • Uredba o visini stope zatezne kamate (Narodne novine 153/04).
 • Zakon o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).
 • Pravilnik o načinu objavljivanja pravilnika o radu (Narodne novine 67/10).
 • Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine 81/10).
 • Pravilnik o radnoj knjižici (Narodne novine 14/96).
 • Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (Narodne novine 79/13).
 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13).
 • Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/13, 127/13).
 • Uredba o objavama javne nabave (Narodne novine 10/12).
 • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 10/12).
 • Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (Narodne novine 6/12).
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 6/12).
 • Uredba o uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 138/09, 78/10).
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 84/13).
 • Zakon o koncesijama (Narodne novine 143/12).
 • Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (Narodne novine 9/09).
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 78/12).
 • Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 56/09).
 • Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 56/09).
 • Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 56/09).
 • Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (Narodne novine 56/09).
 • Pravilnik o ustroju i vođenju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine 16/13).
 • Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12).
 • Pravilnik o grobljima (Narodne novine 99/02).
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (Narodne novine 143/98).
 • Ukaz o proglašenju Zakona o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interinaca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području RH u I. i II. svjetskom ratu (Narodne novine 91/92, 26/93).
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine 78/13).
 • Odluka o proglašenju Zakona o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (Narodne novine 100/96).
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (Narodne novine 23/94, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11).
 • Zakon o poljoprivredi (Narodne novine 149/09, 127/10, 50/12, 120/12).
 • Zakon o šumama (Narodne novine 140/05; 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12).
 • Zakon o sjemenju, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine 140/05, 35/08, 124/10, 55/11).
 • Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (Narodne novine 129/07, 2/09, 135/09).
 • Uredba o osnivanju Zavoda za sjemeničarstvo i rasadničarstvo (Narodne novine, 44/98, 152/98, 48/00, 21/04, 32/09).
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97, 64/00, 65/09, 125/11).
 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine 63/04, 106/07).
 • Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine 90/02).
 • Pravilnik o evidencijama o arhivima (Narodne novine 90/02, 106/07).
 • Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivama (Narodne novine 90/02).
 • Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju, i strukturi stručnog osoblja arhiva (Narodne novine 65/04).
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine 7/09).
Skip to content