Skip to content

Pravo na pristup informacijama kojima raspolažu Parkovi d.o.o.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.). Na temelju njega sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem neposrednog usmenog ili pisanog ZAHTJEVA službeniku za informiranje. Zahtjevom se mora točno označiti informacija za koju se želi izvršiti upit.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

ZAHTJEV SE PODNOSI PUTEM OVIH OBRAZACA:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI UPUĆUJE SE SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE NA JEDAN OD SLJEDEĆIH NAČINA:

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o zahtjevu će se sastaviti službena zabilješka.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade. Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz stavka 2. gore navedenog članka, propisuje Povjerenik. Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. gore navedenog članka, prihodi su tijela javne vlasti.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Alenka Klaneček, zaposlena na radnom mjestu stručnog suradnika za projekte i komunikaciju, imenovana je za službenika za informiranje u trgovačkom društvu Parkovi d.o.o., kao tijelu javne vlasti.

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Gordana Kranjčić, zaposlena na radnom mjestu rukovoditelj zajedničkih službi, imenovana je za zamjenika službenika za informiranje u trgovačkom društvu Parkovi d.o.o., kao tijelu javne vlasti.

INFORMACIJA O POPISU REGISTARA (EVIDENCIJA, BAZA) KOJE VODE PARKOVI d.o.o.

  • Registar umrlih i grobni očevidnik – ažurira se svakodnevno, a uvid je moguć na adresi pogrebne službe Parkova d.o.o., Hallerova aleja 8, 42 000 Varaždin

 IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

Skip to content